Disclaimer

Privacyverklaring en disclaimer AH Vrij


Doel­ein­den van ge­bruik
Onze website biedt op verschillende plaatsen mogelijkheden tot interactie. Zo kunt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor een digitale nieuwsbrief of contact met ons opnemen. Om u op­ti­maal van dienst te kun­nen zijn, is het no­dig dat AH Vrij in be­paal­de ge­val­len uw ge­ge­vens opslaat zolang u dat toestaat.

Ver­strek­king aan der­den
Uw per­soons­ge­ge­vens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. AH Vrij verstrekt uw gegevens niet zon­der uw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming aan der­den, mits dit nood­za­ke­lijk is om een be­tref­fen­de over­een­komst uit te voe­ren, een be­paal­de dienst te ver­le­nen of wan­neer de wet dat ver­eist.

Ge­ge­vens­be­vei­li­ging
AH Vrij maakt ge­bruik van zorg­vul­di­ge vei­lig­heids­pro­ce­du­res voor de be­scher­ming van de ver­werk­te ge­ge­vens, on­der meer om te voor­ko­men dat on­be­voeg­den zich on­be­doeld daar toe­gang toe kun­nen ver­schaf­fen. Vanwege het publiekelijk karakter kunnen wij de veiligheid  van de informatieoverdracht via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Coo­kies
Op de­ze web­si­te ma­ken wij ge­bruik van coo­kies. Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den die door een in­ter­net­pa­gi­na op een pc, ta­blet of mo­bie­le te­le­foon wor­den ge­plaatst. Er wor­den alleen func­ti­o­ne­le en analytische coo­kies ge­plaatst.

Goog­le Ana­ly­tics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service wordt aangeboden door Google Inc. Via de­ze coo­kies krij­gen wij in­za­ge in het web­si­te­be­zoek. Zoals be­zoe­kers­aan­tal­len, po­pu­lai­re pa­gi­na's en on­der­wer­pen. Hiermee kun­nen wij de com­mu­ni­ca­tie be­ter af­stem­men op de be­hoef­ten van u als web­si­te­be­zoe­ker. Wij kun­nen niet zien wie onze web­si­te be­zoekt of via welke pc dat gebeurt. Goog­le kan dit als aan­bie­der van de dienst wel. AH Vrij heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google.

Links naar an­de­re web­si­tes
Op deze website staan links naar an­de­re websites. AH Vrij is niet ver­ant­woor­de­lijk voor het pri­va­cy­be­leid van web­si­tes die niet on­der het be­heer van AH Vrij val­len.

In­za­ge
U heeft het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen, (indien nodig) aan te passen en te verwijderen. En om u uit te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ahvrij.nl.

In­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten
Al­le rech­ten, waar­on­der al­le in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten op al­le in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie op de web­si­te van AH Vrij, blij­ven te al­len tij­de voor­be­hou­den aan AH Vrij. Ge­bruik is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van AH Vrij.

Aan­spra­ke­lijk­heid
De tek­sten op onze web­si­te zijn zorg­vul­dig­ sa­men­ge­steld. On­danks de con­stan­te zorg en aan­dacht voor de web­si­te, kan AH Vrij de correctheid en ac­tu­a­li­teit van de informatie niet garanderen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de informatie op de website.

Als bezoeker moet u ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. AH Vrij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site, even­tu­eel voor­ko­men­de fou­ten en on­juist­he­den of voor de ge­vol­gen van het ge­bruik van de aan­ge­bo­den in­for­ma­tie.

Ieder geschil met betrekking tot de site van AH Vrij valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Op al onze werkzaamheden en leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing:

Cumela, op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten zijn de Cumela voorwaarden van toepassing, deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland onder nummer 95/2013.

Op het storten van grond en ander afval zijn de acceptatievoorwaarden van AH Vrij van toepassing.